ODĖ, MISIJA, FILOSOFIJA, (ATRIBUTIKA)

Odė Varnių Gimnazijai

Prieš amžių penketą užgimus-
Pirma Žemaičių mokykla-
Šypsais akim guvaus jaunimo,
Skambi jų dainose.

Doros keliais vaikus vedei Tu
Ir mokei gimto rašto,
Kad Lietuva Varnius pažintų
Kaip gražų, šviesų kraštą.

Į kelią tiek kartų išeis
Su išminties šviesa,
Tu gėrį, džiaugsmą žemėj skleisk,
Būk amžinai jauna!

Ne veltui mokykla vadinas
Garbingu Vyskupo vardu
Šaunus čia auga atžalynas
Nenuoramų jaunų.

Čia kvies mus skambūs vakarai,
Šimtadieniai aidės linksmi,
Konkursai, šokiai, karnavalai-
Išliks tavoj širdy.
FILOSOFIJA
Mokykla savo veiklą grindžia humaniškumo, demokratiškumo, tautiškumo ir atsinaujinimo principais:

Mokykla išpažįsta nelygstamą žmogaus vertingumą, jo pasirinkimo laisvę ir dorinę atsakomybę.
Ji kuria demokratinius santykius ir skatina jų laikytis bendruomenės vidaus gyvenime.
Puoselėja mokinių dorą, kaip būtiną demokratinės gyvensenos pagrindą.
Ugdo žmonių lygiateisiškumo supratimą.
Rūpinasi tautinės tapatybės išsaugojimu.
Atvira kaitai, kūrybiškai perima naują patirtį.
Stiprina tikėjimą kiekvieno asmens unikalumu ir jo galia tobulėti.
Ugdo žmogų Motiejaus Valančiaus idėjų dvasia.

VIZIJA

Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija – nuolat atsinaujinanti, bendruomeniška, demokratiškai organizuota švietimo įstaiga, dirbanti sėkmingo žmogaus ugdymo link.

MISIJA
Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos misija – būti švietimo institucija, teikiančia formalųjį pradinį, pagrindinį, vidurinį ir neformalųjį ugdymą Varnių miesto ir apylinkės gyventojams, ugdančia visaverčio asmens bendrąsias kompetencijas, atsižvelgiančia į kiekvieno mokinio poreikius ir gebėjimus, skatinant jį mokytis visą gyvenimą.