KOKYBĖS KREPŠELIS

 

logo

image description         savivaldybe-logo2

TELŠIŲ R. VARNIŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMNAZIJA dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-v-719-01-000 1 ,,Kokybės krepšelis“. Veiklos įgyvendinamos iš gimnazijos projekto ,,Kokybės krepšelis plius” finansuojamo Europos sąjungos ir Telšių rajono savivaldybės lėšų

VEIKLOS DOKUMENTAI:

VYKDOMA VEIKLA:     
Tikslas – siekti kiekvieno mokinio aukštesnių pasiekimų, sudarant kuo
 įvairesnes ugdymosi sąlygas.

1. Uždavinys: stiprinti mokinių mokymosi kompetencijas.

 • Mokytojų kvalifikacijos kėlimas.
 • Įgyvendintos 2 modulių kvalifikacijos tobulinimo programos su praktiniu pritaikymu.  I modulio kvalifikacijos tobulinimo programa „Šiuolaikinės mokinių mokymo(si) strategijos (priešmokykliniame, ikimokykliniame  ir pradiniame ugdyme)“, 20 val. (16 kontaktinių, 4 savarankiškas darbas). Modulio programoje dalyvavo ikimokyklinio, priešmokyklinio  ir pradinių kl. mokytojai. II modulio kvalifikacijos tobulinimo programa  „Mokymo (si) veiklos individualizavimas ir diferencijavimas“.  ,  20 val. (14 kontaktinių val., 6 savarankiškas darbas), lektorė  Audronė Šarskuvienė,  bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimo vadovaujančioji vertintoja, mokytoja ekspertė.  Modulio programoje dalyvavo įvairių dalykų mokytojai.
 • received_1058925084803618     20220921_135541
 • Konferencija „Geroji mokyklos veiklos patirtis laiduojanti mokinių mokymosi pažangą“.
 • 2022 11 04  Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje įvyko konferencija  „Geroji mokyklos veiklos patirtis, laiduojanti mokinių mokymosi pažangą“. Konferencijos dalyviai diskutavo ką ir kaip reikia daryti, ar ko atsisakyti ugdymo procese, kad atsirastų daugiau galimybių kelti mokinių pažangą bei motyvaciją.  Daugiau apie tai skaitykite 2022 lapkričio 12 d.  laikraštyje   „Kalvotoji Žemaitija“(Nr.87) bei 2022 lapkričio 15 d.  laikraštyje „Telšių žinios“ (Nr.88).
 •  2  1 (9)
 • Telšių žinios Nr.88
 • Akimirkos iš konferencijos:  https://youtu.be/dfVOimYaWgI
 • Individualių (grupinių) konsultacijų organizavimas.

 Beige Minimalist Mood Photo Collage  Yellow & Blue Doodle School Vision Board Photo Collage

Nuo 2022-05-01  1-4 klasėms skirtos lietuvių k. ir matematikos konsultacijos gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams. Konsultacijas pagal poreikį lanko beveik visi mokiniai. Konsultacijų tikslas – gerinti mokyklos pažangumą ir mokinių mokymosi rezultatus. Mokiniai džiaugiasi, kad galėdami papildomai mokytis lietuvių k. ir matematikos, geriau supranta šiuos dalykus. Tėvai noriai leidžia vaikus į konsultacijas ir yra patenkinti jų nauda vaikams.

Nuo 2022-09-01  matematikos konsultacijas lanko skirtingus matematikos mokymosi poreikius turintys  5-8 kl. ir I-IV g. kl. mokiniai. Atėję į konsultacijas mokiniai ruošia  namų darbus, pasirengia atsiskaitomajam darbui, aiškinasi nesuprantamą temą bei  temas, kurių nesimokė (pvz.: dėl ligos, neatvykimo į mokyklą), ruošiasi PPUP patikrinimui. Konsultacijų metu pagalbą mokiniams teikia  ne tik mokytojas, bet ir bendraamžiai. Pastebėta, kad mokinių, kurie lanko konsultacijas, pasiekimai ir mokymosi motyvacija dažniausiai auga, atsiranda pasitikėjimas.

2. Uždavinys: sudaryti sąlygas integruoto mokymosi gilinimui ir prasmingumui didinti.

 • Skaitmeninių mokymosi aplinkų naudojimas ir plėtra.
 • Visi gimnazijos  pradinių klasių mokytojai ir mokiniai  naudoja  skaitmeninę mokymosi aplinką „EDUKA klasė”. Įdomios, šiuolaikiškos užduotys suteikia galimybę atlikti užduotis pagal sudėtingumo lygį. Mokiniai atlikdami lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio  pažinimo užduotis gali stebėti savo pažangą,  gauti grįžtamąjį ryšį. Mokytojai naudojasi mokytojo knygomis, rekomendacijomis kaip vesti pamokas.

Dizainas be pavadinimo (1)     Dizainas be pavadinimo

 • Eduka klasėje matematikos mokytojai turi galimybę matyti užduočių sudėtingumo lygį, todėl tikslingai gali skirti diferencijuotas, individualizuotas užduotis mokiniams. Net 95 proc. gimnazijos 5-8 klasių mokinių sistemingai naudojasi matematikos turimomis EDUKA klasės licencijomis. Mokytojai ir mokiniai skaitmeniniais vadovėliais ir interaktyviuoju mokomuoju turiniu naudojasi tiek mokykloje, tiek namuose (mokytojai – ruošdamiesi, vesdami pamokas, aptardami mokinių užduotis,  mokiniai – naudojasi vadovėliais, atlieka jiems skirtus testus). Skaitmeninės užduotys vaikams patinka, nes jie iškart gauna grįžtamąjį ryšį ir įvertinimą. Be to, tiek mokytojai, tiek mokiniai ir jų tėvai gali stebėti mokymosi progresą bei aptarti padarytas klaidas.
 • Gamtos mokslų aktualizavimas.
 • Įgyvendinant KK+ projektą gimnazijoje buvo įrengta gamtos mokslų laboratorija. Laboratorijoje tiriamuosius darbus gali atlikti visi gimnazijos mokiniai. Įrengus gamtos mokslų laboratoriją buvo įsigyta ne tik laboratorijai pritaikyti baldai, bet ir įrenginiai. Įrengta traukos spinta, akių saugos dušas, oro nutraukimo rankovė. Įsigytos laboratorinės svarstyklės, dujinių, skystų ir kietų kūnų elektriniai termometrai, elektriniai mikroskopai, binokuliarinės lupos, binokuliariniai mikroskopai. Skaitmeninės tyrimų laboratorijos Einstein su jutikliais, elektros grandinių jungimo rinkiniai, rinkinys alternatyviai, atsinaujinančiai energijai vaizduoti ir kita būtina gamtos mokslų tyrimo įranga.

 • Minimalist Family Three Photo Collage Dizainas be pavadinimo (4)
 • Chemijos mokytoja metodininkė D. Matuzienė teigia, kad įgyvendinant KK per chemijos pamokas 8 klasėje įgijo galimybę dirbti kitoje, nei įprastas kabinetas, aplinkoje. Mokiniai mieliau dirba ir porose, ir grupėse. Pamokų metu darosi žingeidesni, laikosi saugaus darbo taisyklių. Visada po praktinio darbo sutvarko darbo vietas, sudeda priemones, ko anksčiau nelabai mėgdavo daryti. Domisi priemonėmis, įrengimais, mielai klausia, kam tos priemonės skirtos. Atlikti nesudėtingi praktiniai, laboratoriniai darbai „Daikto medžiagos tankio nustatymas“, „Chomatografija“, „Medžiagų fizikinių savybių tyrimas“ leido daug sklandžiau organizuoti darbą, pasinaudoti čia pat klasėje esančiomis kriauklėmis. Dirbant gamtos mokslų laboratorijoje mokiniai mieliau įsijungia į veiklas, dėl to kilo ir daugelių mokinių chemijos dalyko įvertinimai. Mokytoja pastebėjo, kad mokiniai mieliau bendradarbiauja tarpusavyje, padeda šalia sėdinčiam mokiniui. Atliekant praktinį darbą „Medžiagų savybių tyrimas“ galėjo pasinaudoti laboratorijoje esančiais temperatūriniais sensoriais, nustatant medžiagų tirpimo greitį.

 • Mokinių ugdymas kitose mokyklos erdvėse.
 • Tiek didesnius ,tiek mažesnius vaikus būtina skatinti domėtis supančiu pasauliu, jame vykstančiais procesais. Svarbiausia, kad vaikas norėtų tai daryti pats. Mokytojų užduotis – skatinti pradinukus ieškoti pažinimo ir atradimo džiaugsmo aktyviai veikiant pačiam. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje įrengta gamtamokslinė laboratorija – puiki vieta praktinėms, patyriminėms veikloms organizuoti. Pradinių klasių mokiniai noriai lankosi laboratorijos erdvėje, kur bando suprasti pasaulyje vykstančius procesus, mokosi bendrauti ir bendradarbiauti. Veiklos įdomios, įtraukios, todėl vaikai noriai jas lanko ir yra aktyvūs užsiėmimų dalyviai.

 • https://www.youtube.com/watch?v=lf9A3uXmYzg

 • Biblioteka, informacinis ir ugdymui karjerai centras
 • Nauji žurnalai gimnazijos skaitytojams. Nuo spalio 1 d. mokyklos biblioteka pradėjo gauti 5 periodinius leidinius: „Iliustruotas Mokslas“, „Iliustruotoji istorija“, „Lututė“, „Miškai“ ir „Planetos paslaptys“. Šių leidinių prenumerata iš Kokybės krepšelio projekto lėšų. Pradinukų klasėse sukūrėme „Knygų stoteles“, kuriuose yra šie leidiniai, tad galima skaityti ir klasėje, o iškilusius klausimus išsiaiškinti su savo mokytoja.
 • Vyresniųjų klasių mokinius kviečiame apsilankyti naujame Informaciniame ir ugdymo karjerai centre ir bibliotekoje. Mokytis ar ilsėtis po pamokų? O gal galima suderinti abi veiklas? Naujai sutvarkytoje erdvėje galima tai padaryti. Iš Kokybės Krepšelio sutvarkytame Informaciniame ir ugdymui karjerai centre patogūs sėdmaišiai ir žaidimai,  norintiems pailsėti, o norintiems mokytis – stalai ir kėdės, el. skaityklės, kompiuteriai, 3D spausdintuvai.

20230119_10271620230119_102745  20230119_102727  Lilac Minimal Love Photo Collage

Balandžio 21 dieną 8 klasės mokiniai ir ateitininkai vyko į ugdymo karjerai edukacinę išvyką Vilniuje. Turėjo puikią ekskursiją Vilniaus oro uoste, kur praėjo patikrinimą kaip prieš skrydį lėktuvu. Kai kurie pirmą kartą iš arti pamatė lėktuvus, sužinojo kuo jie skiriasi, kokių įvairių specialybių žmonės dirba oro uoste. Aplankė oro uosto priešgaisrinės tarnybos gelbėtojus, praktiškai pabandė atlikti kai kurias užduotis. Gaila, kad neteko įlipti į lėktuvo saloną, dalijosi mokiniai įspūdžiais. Aplankę nuostabų sakurų sodą skubėjo į Lietuvos respublikos seimą, kur laukė ir pasitiko su dovanomis seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė. Mokiniai turėjo puikią ekskursiją arba neeilinę Lietuvos istorijos pamoką su gidu. Esame dėkingi seimo narei Rimantei Šalaševičiūtei už rūpestį ir nuoširdų priėmimą, siunčiame nuoširdžiausią padėką už rašiklius ir saldžias dovanas, kurių užteko visiems su kaupu. Išvyka finansuojama iš projekto kokybės krepšelio lėšų.341506926_132349899739650_4392590480924008714_n

Birželio 20 dieną 6, II klasių mokiniai ir gimnazijos ateitininkai vyko į paskutinę mokslo metų ugdymo karjerai edukacinę išvyką į Vilnių. Valstybės duomenų agentūroje (seniau valstybės statistikos departamentas) sužinojo, kodėl statistika yra tokia svarbi, kokius duomenis ir kaip renka agentūra, kokių profesijų žmonės dirba agentūroje. Pasivaikščioję po Vilniaus širdį, užkopę į Gedimino pilies kalną, aplankę Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčias, pėsčiomis pasiekė Energetikos ir technikos muziejų. Čia mokiniai Virsmo salėje išbandė naujausią muziejaus ekspoziciją apie energijos virsmus ir žmogaus santykį su energija, sužinojo apie energijos gamybą – saulės, vėjo, vandens ir branduolinę energetiką – kaip veikia generatorius bei apie tokius energijos gamybos būdus kaip triboelektrika ir pjezoelektrika, stebėjome ir klausėmės „Žaibų muzikos”. Veikla finansuojama iš KK+ lėšų.

2023