NUOTOLINIS MOKYMAS

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO APRAŠAS

 

 1. 1-4, 5-8, I-IV klasės iki 2021-02-28 mokosi nuotoliniu būdu.
 2. Neformalusis vaikų švietimas iki 2020-12-17 vykdomas nuotoliniu būdu.
 3. Formalujų švietimą papildantis ugdymas (sporto ir rekreacijos centras, meno mokykla) iki 2021-02-28 vykdomas nuotoliniu būdu.
 4. Ikimokyklinis, priešmokyklinis vykdomas kontaktiniu būdu.
 5. Pradinio ugdymo prailgintos dienos grupės veikla vykdoma kontaktiniu būdu.
 6. Iki 2021-02-28 d. gimnazijoje teikiama pradinio, pagrindinio ugdymo programos mokiniams mokantis nuotoliniu būdu priežiūros paslauga.
 7. Dėl mokinių priežiūros paslaugos teikimo galimybės  gimnazijoje tėvai kreipiasi į vaiko klasės vadovą.
 8. Tėvai/teisėti vaiko atstovai leisdami vaiką į gimnaziją turi vadovautis ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimais https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=10&p_drus=53&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p
 9. _denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1
 10. Nuotoliniam ugdymui naudojama Microsoft 365 platforma ir jos įrankiai.
 11. Dėl Microsoft 365, Tamo prisijungimo duomenų kreiptis į mokytoją Astą Kačinauskienę tel. 844447537.
 12. Dėl Microsoft 365 naudojamos programinės įrangos problemų kreiptis į mokytoją Kęstutį Mačernį, tel. 864739046.
 13. Dėl reikalingos kompiuterinės įrangos kreiptis į socialinę pedagogę Vilmą Jankauskaitę, tel. 844447537.
 14. Dėl klasės/grupės ugdymo formos, tvarkaraščių pasikeitimo informaciją teikia klasės vadovas per Microsoft 365 (Teams), Messenger, Tamo komunikacines platformas.
 15. Apie pastebėtus smurto, patyčių atvejus galima informuoti pasinaudojant Gimnazijos patyčių dėžute https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdySysKwKT3IiaSSKGEZ6eDTmujx_9k36X-Q018PGYAVZ9HeQ/viewform?embedded=true
 16. Dėl ugdymo proceso organizavimo, korupcijos, melagystės, asmens duomenų saugos pažeidimų atvejų galite kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Egidijų Stonį, tel. 861218143, Gimnazijos mokinių prezidentę Gabrielę Juškevičiutę pasitelkiant TEAMS programėlę.
 17. Siekiant išvengti asmens duomenų saugos pažeidimų, mokiniui namuose rekomenduojame įrengti darbo vietą tokią, kad tretieji asmenys (tiesiogiai nesusiję su ugdymo organizavimu pamokoje asmenys) negalėtu stebėti/girdėti pamokoje dalyvaujančių kitų vaikų mokymosi, įrašinėti, fotografuoti kitų vaikų/asmenų dalyvaujančių pamokoje veiklos. Norintis stebėti bendras pamokas tėvai turi susitarti su klasės bendruomene.
 18. Dėl socialinės paramos ir pagalbos teikimo kreiptis į socialinę pedagogę Vilmą Jankauskaitę, tel. 844447537.

nuotolinis

Ugdymas nuo gruodžio 16 d. iki sausio 31 d.

Kreipimasis į visus pedagogus, tėvus, mokyklų, taip pat savivaldybių švietimo administracijas

 

Įsakymas dėl nuotolinio mokymo 

 

dėl nuotolinio ugdymo

TELŠIŲ R. VARNIŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMNAZIJOS UGDYMO ORGANIZAVIMO ESANT YPATINGOMS APLINKYBĖMS TVRKOS APRAŠAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO  NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO

Vyriausybės nutarimas

 

2020-10-30 ribojimai savivaldybėje

Padėsim prisijungti  

 

 

Įsakymas 1

Įsakymas 2

VBE konsultacijų grafikas

p

Mokiniams

Rekomendacijos

Rekomendacijos mokytojams

Rekomendacijos tėvams

ĮSAKYMAS DĖL SKAITMENINIŲ TECHNOLOGIJŲ ADMINISTRATORIAUS PASKYRIMO

TELŠIŲ R. VARNIŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO/SI TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU