APIE

VIZIJA

Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija – nuolat atsinaujinanti, bendruomeniška, demokratiškai organizuota švietimo įstaiga, dirbanti sėkmingo žmogaus ugdymo link.

MISIJA

Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos misija – būti švietimo institucija, teikiančia formalųjį pradinį, pagrindinį, vidurinį ir neformalųjį ugdymą Varnių miesto ir apylinkės gyventojams, ugdančia visaverčio asmens bendrąsias kompetencijas, atsižvelgiančia į kiekvieno mokinio poreikius ir gebėjimus, skatinant jį mokytis visą gyvenimą.

FILOSOFIJA

Mokykla savo veiklą grindžia humaniškumo, demokratiškumo, tautiškumo ir atsinaujinimo principais:

  • Mokykla išpažįsta nelygstamą žmogaus vertingumą, jo pasirinkimo laisvę ir dorinę atsakomybę.
  • Ji kuria demokratinius santykius ir skatina jų laikytis bendruomenės vidaus gyvenime.
  • Puoselėja mokinių dorą, kaip būtiną demokratinės gyvensenos pagrindą.
  • Ugdo žmonių lygiateisiškumo supratimą.
  • Rūpinasi tautinės tapatybės išsaugojimu.
  • Atvira kaitai, kūrybiškai perima naują patirtį.
  • Stiprina tikėjimą kiekvieno asmens unikalumu ir jo galia tobulėti.
  • Ugdo žmogų Motiejaus Valančiaus idėjų dvasia.

ISTORIJA

           Pimoji mokykla Varniuose įkurta dar XV a. „Toj gadynėj visuose žemaičiuose nė vienos mokslinyčios ir nė kokios nebuvo seminarijos, todėl jaunuomenė mūsų nieko nemokėjo, o būtinai nieko nemokančią kaip galėjo švęsti į kunigus? <…>todėl vyskupas Motiejus II metuose 1469 įsteigė Varniuose mokslinyčėlę, kurioj patalpino jaunikaičius, ketančius kunigais būti, o jų mokytoju padarė kana kokį kunigą Mykolą“.(Motiejus Valančius. Žemaičių vyskupystė. Dalis II. Perskyrimas 1.§145. Mokykla rūpinosi Varnių katedros kanauninkai, mokytojas būdavo vienas iš kunigų, už savo darbą gaudavęs algą iš Luokės dvaro. XVIII a. pabaigoje vyskupo J. Lopacinskio rūpesčiu mokykla išaugo: kasmet joje mokydavosi apie 150 mokinių. Po 1863 m. sukilimo ėmus persekioti lietuvių kalbą, drausti lietuviškas mokyklas, Varnių mokyklos mokytojai buvo rusai. Tik po 1918 m. joje atgijo lietuviška dvasia. Pirmasis tų laikų mokytojas lietuvis – šviesaus atminimo L.Vasiliauskas.
Iki Antrojo pasaulinio karo Varnių mokykla liko pradinė, nors išaugo iki 6 skyrių ir ketino tapti progimnazija. Praūžus karo audrai, būrelis Varnių inteligentų susirūpino įkurti čia vidurinę mokyklą. Jos kūrėjai: patyręs pedagogas Jurgis Gūžys, tapęs pirmuoju direktoriumi, klebonas Zasas, matininkas Januškevičius, jauna mokytoja V.Jačionytė. 1944 metų lapkričio 4 d. Varnių gimnazija pradėjo veikti. Gruodžio 9 d. įvyko pirmasis Mokytojų tarybos posėdis- ši diena laikoma mokyklos gimimo diena. 1950 m. mokykla tapo vidurine mokykla, nuo 2007 m. vėl gimnazija. 1989 m. mokyklai suteiktas Motiejaus Valančiaus vardas.

Odė Varnių Gimnazijai

Prieš amžių penketą užgimus-
Pirma Žemaičių mokykla-
Šypsais akim guvaus jaunimo,
Skambi jų dainose.

Doros keliais vaikus vedei Tu
Ir mokei gimto rašto,
Kad Lietuva Varnius pažintų
Kaip gražų, šviesų kraštą.

Į kelią tiek kartų išeis
Su išminties šviesa,
Tu gėrį, džiaugsmą žemėj skleisk,
Būk amžinai jauna!

Ne veltui mokykla vadinas
Garbingu Vyskupo vardu
Šaunus čia auga atžalynas
Nenuoramų jaunų.

Čia kvies mus skambūs vakarai,
Šimtadieniai aidės linksmi,
Konkursai, šokiai, karnavalai-
Išliks tavoj širdy.