GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJA

Gimnazijos direktorius Egidijus Stonys                                                         

179056232_288434162830287_141278508709149625_n

     Pagrindinės direktoriaus funkcijos:

 • Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Gimnazijos veiklą.
 • Analizuoja ir vertina Gimnazijos veiklą, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais; užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą.
 • Vadovauja Gimnazijos strateginio veiklos plano, metinio veiklos plano, ugdymo plano bei kitų dokumentų rengimui bei jų įgyvendinimui.
 • Vykdo ugdymo kokybės stebėjimą ir analizę.
 • Atstovauja Gimnazijai kitose institucijose ir organizacijose.
 • Rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą.
 • Sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes ir kt.
 • Tvirtina Gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Nustato administracijos darbuotojų veiklos sritis, funkcijas.
 • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais vykdo darbuotojų priėmimą, nustato jų darbo užmokestį; atlieka funkcijas, susijusias su darbo santykiais.
 • Vykdo ugdytinių priėmimą į Gimnaziją teisės aktais nustatyta tvarka. Bendradarbiauja su pagalba mokiniui, mokytojui ir Gimnazijai teikiančiomis įstaigomis, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
 • Vykdo teisės aktų įstaigos vadovui nustatytas funkcijas.
 • Direktoriaus CV – išsilavinimas  aukštasis universitetinis. 2000 m. Šiaulių universitete suteiktas socialinių mokslų edukologijos bakalauras ir įgijo Fizikos ir kitų gamtos mokslų kvalifikaciją. 2017 m. Klaipėdos universitete suteiktas Švietimo vadybos magistro laipsnis. Nuo 2000 m. pradėjo dirbti vidurinėje mokykloje fizikos, biologijos, chemijos mokytojo pareigose. 2004 m. suteikta vyresniojo fizikos, biologijos mokytojo kvalifikacija. Nuo 2004 m. dirbo direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Nuo 2021 m. Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos direktorius.

Tel. +370 444 47537

El.p. motvalgimnazija@gmail.com

 • Darbo laikas
 • Pirmadienis  8.00 – 17.00
 • Antradienis  8.00 – 17.00
 • Trečiadienis  8.00 – 17.00    
 • Ketvirtadienis 8.00 – 16.30
 • Penktadienis  8.00 – 15.00
 • Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

 

——————————————————————————————————————————

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Būdienė

Vadovauja gimnazijoje  formaliojo pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo plano įgyvendinimui.

Tel.:  +370 444 47537

El.p. motvalgimnazija@gmail.com

 

——————————————————————————————————————————

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Irma Kolyčienė

Vadovauja  ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo. bendrojo ugdymo klasių neformaliojo ugdymo planų įgyvendinimui. Koordinuoja popamokinę mokinių veiklą gimnazijoje, pailgintos dienos grupių veiklą.

 

Tel.:  +370 444 47537

El.p. motvalgimnazija@gmail.com

——————————————————————————————————————————

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams Saulius Jogminas

SauliusJogminas

     Vadovauja gimnazijos inžinierinių įrenginių, statinių, transporto priežiūrai, techniniam personalui, gimnazijos materialiniam aprūpinimui.  Atsakingas už saugą.

 

 

Tel.:  +370 444 47537

El. p. motvalgimnazija@gmail.com