TEISINĖ INFORMACIJA

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS AKTUALŪS GIMNAZIJAI SPRENDIMAI IR KT.

Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo prioritetai.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e039f8207ab811edbc04912defe897d1?fbclid=IwAR0dDmFvm7ICs06XJpyHdWkpeiGMmmuREdy386ZM1uHhSgDgOuXUjQOoKMQ

VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

Materialinių išteklių, paslaugų įsigijimas valdymas
Inventorizacijos tvarkos aprašas
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai
Aprūpinimo vadovėliais tvarkos aprašas

PREVENCIJA

MOKINIŲ SAUGUMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

LEIDIMAI, LICENZIJOS IR PAN.

Pažymime, kad mokykla buvo sertifikuota ir jai yra suteiktas OLWEUS mokyklos vardas.